Islam er stamme-u-væsen, muslimer er stammemennesker

Muslimsk-kvinde

Kristendommens revolutionære betydning for Europa og for verdenssamfundet i øvrigt var en udvikling fra europæiske stammekulturer til nationale kulturer. Ved overgangen fra hedenske stammekulturer til kristendom fik vi et 2-delt livssyn og samfundsmagten blev opdelt i 2: præstemagt og kongemagt. Tro og politik blev og er nu adskilte størrelser i Vestens kultur, et fundamentalt princip for vores demokratiske styreform.

“Religion” er et europæisk, vestligt begreb. Religion er frivillig, personlig tro, hvor igennem der kan opnås forbindelse til den åndelige verden. “Religion” som begreb har altid et “sekulær” samfund som forudsætning.

I tidligere tiders – og i fortsat eksisterende – stammesamfund findes ingen adskillelse mellem åndeverdenen og stammeverdenen. Stammeguden (åndelige verden) er til stede overalt i stammesamfundet. Det giver i muslimske stammesamfund imamerne en særlig stilling som (fortidens) “høvdinge”.

Imamer alene har tolkeretten af alle åndelige/verdslige tekster i stammebogen, koranen.

Imamer har myndighed som retspersoner overfor stamme-undersåtterne.

Imamer har dommerbeføjelser i alle åndelige/sekulære tvister.

Imamer kan ikke paralleliseres med præster, der er begrænset til at tale om den åndelige verden.

Imam-høvdingene er helt centrale åndelige og verdslige ledere i de islamiske stammesamfund. Islamiske stammesamfunds mål er at destruere demokratiske styreform og retssystem. Dette gøres under påberåbelse af, at islam er en religion. Men islam er tilbagestående stammekultur.

Stamme-kultur er ikke religion. Stammetvangs-“tro” er heller ikke religion. Men uretmæssig ophøjet af både kristne i Europa og islam-strategerne i den islamiske verden – menes islam nu at have ret til ikke alene at diktere stammeundersåtter, muslimerne, hvad de skal tro og tænke – og hvilke handlinger, de skal udføre, – men også at have ret til, at de demokratiske værtslande indrettet efter det islamiske stammestyre.

At kalde islam religion er demagogi af allerværste slags. Kristenheden har forud søgt at bekæmpe det muslimske stamme-u-væsen i 1000 år. Nu omfavnes stamme-diktaturet pludseligt. Det er fuldstændig uden betydning, hvilke åndelige forestillinger, der findes i muslimstammen. Det der skal fokuseres på er stammestrukturen. I vores demokrati skal det påbydes, islam begrænses til at holde sig inden for den åndelige verden som vores demokratiske samfund har defineret som den “åndelig verden” her i landet. Stamme-værdier, der bryder med dansk lovgivning, skal specifikt forbydes.

Der skal udarbejdes ANTI-STAMME-LOVE som forsvar for vores demokratiske samfundsstruktur. Alle “sekulære” islamiske love skal kriminaliseres.