Frygt Danmarks fremtid

 

Venstreorienterede adfærdsforskere og skiftende regeringer har længe promoveret idéen om det samfundsskabte menneske. Den associerede indvandrerpolitik giver os nu valget mellem underkastelse, ærefuld repatriering eller borgerkrig.

Tegning: Rasmus Sand Høyer

Tegning: Rasmus Sand Høyer

I 2012 skrev jeg artiklen ”The decay of Western civilization: Double relaxed Darwinian Selection”. Den vurderede effekten af, at europæere får få børn, og indvandrere med lav iq mange, og konkluderede, at vesterlændinge snart kommer i mindretal i Europa, og at den gennemsnitlige iq falder så meget, at velstanden, demokratiet og civilisationen trues.

I 2016 stiller den førte indvandrerpolitik os tre alternativer – underkastelse, repatriering eller borgerkrig. Medmindre Europa begynder at føre en ansvarlig familie-, indvandrer- og integrationspolitik oplyst af evolutionsteori, synes borgerkrig mest sandsynlig.

Decay-artiklen gjorde tre venstreorienterede samfundsforskere så vrede, at de indklagede den til Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU). Der er tale om et uredeligt, højreekstremistisk, evolutionært vrøvlepropagandaskrift, som skader dansk forsknings omdømme, sagde de. Den skal trækkes tilbage og forfatteren og emnet lægges på is.

Efter UVVU’s henstilling om tilbagetrækning nedsatte forlaget imidlertid en komité med fire af verdens førende forskere på området og bad dem uafhængigt af hinanden vurdere artiklen. Ingen af dem fandt tegn på uredelighed, så forlaget afviste en tilbagetrækning.

Jeg stævnede dernæst UVVU, og den 30. marts dømte Vestre Landsret UVVU til at »anerkende, at Helmuth Nyborg ikke … har begået videnskabelig uredelighed …«.

Sagen viser bl.a., at venstreorienterede adfærdsforskere systematisk søger at holde vigtig adfærdsgenetisk, differentialpsykologisk og differentialdemografisk viden skjult for aftagerne af samfundsforskning – især politikerne. Der er tale om det største kollektive akademiske bedrag i det 20. århundrede (www.helmuthnyborg.dk), og konsekvensen har været, at politikerne ikke indregner migranternes meget forskellige biologiske karakteristika i den europæiske indvandrerpolitik. Eventuelle forskelle kan jo udlignes via passende uddannelse og anden påvirkning, da samfundet styrer menneskers adfærd.

Sandheden er snarere denne: Uden anvendelse af biologisk inspireret viden kommer sydlige indvandrere med lav iq uafvidende til at underminere de europæiske folks eksistensgrundlag. Den videnskabelige forklaring følger.

Man fjerner ikke en eksplosiv etnisk befolkningsvækst med beskyldninger om højreekstremisme.

Forudsætningerne for dansk demokrati og velfærdssamfund skal findes i den differentialdemografiske teori om virkningen af den præhistoriske udvandring fra Afrika for mere end 200.000 år siden. Turen mod nord gik gennem stadig koldere egne, og kun migranterne med de største hjerner, den højeste intelligens og altruistisk villighed til at dele sparsomme resurser overlevede. Denne barske selektionsteori forklarer i et hug, hvorfor nordlige folkeslag i gennemsnit har ca. 100 kubikcentimeter større hjerner og scorer 30 iq-point højere end ækvatoriale folkeslag. Den forklarer, hvorfor demokrati kun kan udvikles i nordlige lande, der har en gennemsnits-iq over 90 og en høj grad af altruisme, hvilket tillader udvikling af en solid socioøkonomisk infrastruktur. Den forklarer, hvorfor mange veluddannede nordboere har et afslappet forhold til religion, medens sydlige laviq-folkeslag har brug for simple dogmatiske, tekstnære tolkninger udlagt af autoritative skriftlærde. Arveligheden for religiøsitet er 35 pct.

Kold Vinter-teorien gør det forståeligt, at evolutionen sættes i bakgear, når et stort antal fertile sydlige laviq-folkeslag hurtigt bosætter sig blandt relative subfertile nordlige høj-iq-folkeslag. Arveligheden for fertilitet er 45 pct. Sammensætningen af lav-iq-fertile sydlændinge med høj-iq-fertile nordboere sænker landets gennemsnitlige iq med stigende fart og drukner det demokrati, der er baseret på høj iq. Omkring 2075 kan sydlige ikkevestlige immigrantbørn ved simpel demokratisk majoritet indføre sharialovgivning. Om de gør det, er op til grundloven og dem – men ikke længere til os få danske.

To gange har Aarhus Universitet nedlagt støttefaget adfærdsgenetikpå psykologi. Bl.a. derfor aner fremtidens adfærdsforskere og nogle politikerne ikke, at lille hjernestørrelse og lav intelligens samt høje socialpatologiske fertilitets- og kriminalitetsrater i al væsentlighed ”rejser” sammen med sydlige ikkevestlige migranter. Trækkene er 40-80 pct. arvelige og påvirkes ikke synderligt af miljøfaktorer i modtagerlandene. Omvendt rejste store hjerner og høj iq med de europæere, der for århundreder siden drog ud til ofte primitive områder i USA og Australien og opbyggede demokratiske, højteknologiske samfund. Ashkenazi-jøder med endnu højere iq forvandlede ørkenen til oaser, og boerne opdyrkede det primitive Sydafrika. Højtbegavede nordøstasiater klarer sig godt i Danmark.

Uden denne biologisk baserede viden står politikerne uforberedte over for de stigende problemer med lav-iq-indvandring til Danmark. Idéen om det samfundsskabte menneske gør det umuligt at forstå, at lav-iq-indvandrerbørn nu klarer sig dårligere end forældrene trods støtte, uddannelse, dansk opdragelse, kulturel forståelse og åben dialog. Uredelige samfundsforskere har systematisk undertrykt det veldokumenterede adfærdsgenetiske princip om børns iq-regression mod populationsgennemsnittet i deres oprindelsesland, hvilket delvis forklarer forventelige nederlag i høj-iq-klasserum.

Derfor ser de ansvarlige ikke i tide, at lav-iq-indvandrernes relativt høje fertilitet hurtigt udkonkurrerer høj-iq-indfødte børn antalsmæssigt. De ser ikke, at den danske folkeskole vil få en majoritet af mellemøstlige børn inden 2050. De ser ikke, at den etnisk danske majoritet vil komme i mindretal senere i århundredet. Før tvivlere dømmer skinger retorik, bør de betænke, at allerede i 2011 kom mere end 90 pct. af befolkningstilvæksten fra immigranter og deres efterkommere. Man fjerner ikke en eksplosiv etnisk befolkningsvækst med beskyldninger om højreekstremisme. Derfor ser uddannelses-, erhvervs- og socialpolitikere ikke, at antallet af borgere med iq under 90 (hvoraf mindst halvdelen hverken klarer folkeskolens afgangsprøve eller nogensinde får et permanent job) stiger eksponentielt over tid. Tvivlere bør nøje studere den nylige stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere – og imens tænke på, at de kun ser toppen af migrantisbjerget. I 2075 kan vi forvente, at hen ved 3,2 millioner borgere med lav iq vil forlade folkeskolen uden eksamen. Mindst halvdelen vil til den tid have behov for varig kontanthjælp i en stadig mere automatiseret verden. Hvad værre er: Derfor ser de ansvarlige ikke, at Danmark vil blive løbet talmæssigt over ende, også selv om de lukkede grænsen øjeblikkeligt. Antallet af herboende lav-iq-indvandrere med relativt høj fertilitet har allerede bragt Danmark og store dele af Europa forbi point of no return.

Forskerne har ikke sagt til dem, at differentialdemografi er skæbnebiologi, og at evolutionen har historisk røde tænder og kløer. Det vidste allerede Darwin.

Det er en stor opgave for de ansvarlige fremover at skulle forsvare en politik, der bragte vore børn og børnebørn ind i en folkeskole, der skulle matche en mellemøstlig majoritet. Det er inklusion, der vil noget. Og hvor vil de finde pengene? I børnebørnenes statsbudget med eksponentielt stigende socialudgifter? Mens landets konkurrenceevne samtidig forringes markant? Hvordan vil de forsvare et forventeligt fald i dansk levestandard? Og hvad har de tænkt sig at stille op med den overvejende sandsynlighed for, at antallet af borgere med ringe uddannelsespotentiale fordobles inden 2075? Og hvordan vil de undskylde den forudsigelige voldsomme stigning i sociale patologirater, herunder stærkt øget kriminalitet og de voksende parallelsamfund i ghettoerne? Hvordan vil de egentlig forberede landets døtre på deres kommende status?

Desværre er det ikke kun akademikere, der har svigtet dansk demokrati, velfærd og folket. Det har også landets biskopper og præster, de stålsatte feminister, venligboerne, Gammeltoft-Hansen, humanisterne, Red Barnet, Røde Kors og flere endnu.

Kun uvidenhed kan få dem til at tro, at indvandrerbørn med lav iq kan sættes ind i et klasseværelse med danske høj-iq-børn uden at føle sig sat udenfor. De forstår ikke, at her ligger en del af forklaringen på, hvorfor nogle af disse børn i frustration radikaliseres og vender sig mod det danske samfund i afmagt. De ser ikke radikal højredrejning som protest mod, at indfødte fortsat skal erklære sig solidariske med en hastigt voksende gruppe af svage indvandrere i samfundet på bekostning af egne svage. De ser end ikke, at milliarderne kunne have været anvendt mere rationelt og kulturelt tilfredsstillende udenlands.

Universiteterne har ingen undskyldning for at undertrykke den biologisk inspirerede adfærdsforskning, der utvetydigt dokumenterer, at større etnisk heterogenitet uvægerligt fører frem til flere og mere alvorlige interne konflikter.

Akademikerne har stadig ikke erkendt, at globalisering og multikulturalisme fremover øger risikoen for omfattende samfundsskader ved at kombinere aggressiv lav intelligens med beskidte bomber. Stort set ingen erkender, at vi allerede har installeret en stadigt voksende potentiel samfundsomstyrtende femtekolonne inden for landets grænser.

Den tabuiserede forskning viser kort sagt, at vi er langt inde i en næsten ustoppelig undergravning af de europæiske lande, hvis frie, demokratiske velfærdsformer og passive civilisation om kort tid torpederes kulturelt, religiøst og økonomisk. Ustoppeligt, fordi universiteternes kollektive akademiske bedrag fortsat forholder politikerne kendskab til den relevante forskning samtidig med, at de synes at tænke mere på partiet, international karriere, rejsebilag og boksershorts end på landets, og deres børns fremtid.

Alt dette efterlader os med et hurtigt valg: underkastelse, ærefuld repatriering eller borgerkrig. Intet er længere som i gamle dage med etnisk homogene, demokratiske, civiliserede velfærdssamfund – og fejlede stater.

Snart fejler alle, hvis ikke vi når at sikre europæisk demokrati, velfærd og civilisation.

 

 

 

 

In 2012 I wrote the article “The decay of Western civilization: Double relaxed Darwinian Selection”. It assessed the effect of the Europeans to have children and immigrants with low iq many, and concluded that Westerners will soon be in the minority in Europe, and that the average IQ drops so much that prosperity, democracy and civilization is threatened.

In 2016 puts it led immigration policy us three alternatives – subjugation, repatriation or civil war. Unless Europe starts to lead a responsible family, immigration and integration policy stated by the theory of evolution, think civil war is most likely.

Decay article did three leftist social scientists so angry that they complained against it to the Committees on Scientific Dishonesty (DCSD). There is a dishonest, right-wing extremist, evolutionary nonsense propaganda written by injuries Danish research reputation, they said. It shall be withdrawn and the author and the subject put on ice.

After DCSD’s recommendation for withdrawal reduced publisher had a committee with four of the world’s leading researchers in the field and asked them to independently assess the article. None of them found evidence of misconduct, so the publisher rejected a withdrawal.

I summoned then DCSD, and on March 30 convicted High Court DCSD to “recognize that Helmuth Nyborg not … have committed scientific misconduct … ‘.

The case shows that leftist behavior researchers systematically seek to keep important behavior genetic, differentialpsykologisk and differentialdemografisk knowledge hidden from buyers of community research – especially politicians. This is the largest collective academic deceit in the 20th century (www.helmuthnyborg.dk), and the consequence has been that politicians do not recognize migrants very different biological characteristics of European immigration policy. Any differences can be well compensated through adequate education and other influences when society controls human behavior.

The truth is rather this: Without using biologically inspired knowledge comes southern immigrants with low IQ unknowingly to undermine the European livelihood. The scientific explanation follows.

It does not remove an explosive ethnic population growth with accusations of right-wing extremism.
The prerequisites for Danish democracy and the welfare state lies in the differentialdemografiske theory on the impact of the prehistoric exodus from Africa for more than 200,000 years ago. The trip to the north went through ever colder, and only the migrants with the largest brains, the highest intelligence and altruistic willingness to share scarce resources survived. This harsh selection theory explains in a hug, why northern peoples in average about 100 cubic centimeters larger brains and scores 30 IQ points higher than equatorial peoples. It explains why democracy can only be developed in northern countries which have an average IQ of 90 and a high degree of altruism, which allows development of robust socio-economic infrastructure. It explains why many educated northerners have a relaxed attitude to religion, while the southern laviq-nations need simple dogmatic text close interpretations expounded by authoritative scribe. The heritability of religiosity is 35 per cent.

Cold Winter’s theory makes it understandable that evolution into reverse when a large number of fertile southern laviq-nations quickly settle among relative subfertile northern high-IQ-peoples. The heritability for fertility is 45 per cent. The composition of the low-IQ-fertile southerners high-IQ-fertile northerners lowers the country’s average IQ with increasing speed and drown the democracy that is based on high IQ. Around 2075 to southern non-Western immigrant children by simple democratic majority introduce sharia law. Whether they do it is up to the constitution and them – but no longer for us a few Danish.

Twice Aarhus University seeks support profession adfærdsgenetikpå psychology. Blue. therefore ancestors of the future behavior of scientists and some politicians are not that small brain size and low intelligence and high social pathological fertility and crime rates in all material respects “traveling” along with southern non-Western migrants. The moves are 40-80 per cent. hereditary and not very much influenced by environmental factors in the recipient countries. Conversely traveled large brains and high IQ with the Europeans centuries ago, went out to often primitive areas in the United States and Australia and established democratic, high-tech society. Ashkenazi Jews with even higher IQ transformed the desert oases, and family cultivated the primitive South Africa. Highly Gifted northeast Asians do well in Denmark.

Without this biologically based knowledge are politicians unprepared to the increasing problems of low-IQ immigration to Denmark. The idea of ​​the community created the human being makes it impossible to understand that low-IQ-immigrant children are now doing worse than their parents despite support, training, Danish upbringing, cultural understanding and open dialogue. Fraudulent social scientists have systematically suppressed the documented behavior genetic principle of children’s IQ regression against population average in their country of origin, which partly explains predictable defeat in the high-IQ-classrooms.

Therefore, the controller is not in time that low-IQ-immigrants relatively high fertility quickly outperform high-IQ-indigenous children numerically. They do not see that the Danish school will get a majority of Middle Eastern children by 2050. They do not see that the ethnic Danish majority will be in a minority later in the century. Before doubters judge strident rhetoric, they should consider that already in 2011 came more than 90 per cent. population growth from immigrants and their descendants. It does not remove an explosive ethnic population growth with accusations of right-wing extremism. Therefore, educational, vocational and social politicians that the number of people with IQ below 90 (which at least half neither performing primary school or ever get a permanent job) increases exponentially over time. Doubters should carefully study the recent increase in the number of welfare recipients – and while thinking that they only see the top of migrantisbjerget. In 2075, we expect that around 3.2 million people with low IQ will leave school without qualifications. At least half will then be in need of permanent social assistance in an increasingly automated world. What’s worse: Therefore, those responsible that Denmark will be over numerically the end, even if they closed the border immediately. The number of nonresident low-IQ-immigrants with relatively high fertility has already brought Denmark and large parts of Europe past the point of no return.

The researchers did not say to them that differentialdemografi’s fate biology and evolution has historically red teeth and claws. It already knew Darwin.

It is a major task for those responsible continue to defend a policy that brought our children and grandchildren into a primary school, which would match a Middle majority. It’s inclusion, there will something. And where will they find the money? In children the children’s state budget with exponentially increasing social spending? While the country’s competitiveness while deteriorate significantly? How will they defend an expected decline in the Danish standard of living? And what do they intend to do with the probability that the number of citizens with little training potential double by 2075? And how will they excuse the predictable surge in social pathology rates, including greatly increased crime and the growing parallel society in the ghettos? How will they actually prepare the country’s daughters on their future status?

Unfortunately, not only academics who have failed Danish democracy, welfare and the people. It also has the country’s bishops and priests, the staunch feminists, friendly child, Gammeltoft-Hansen, humanists, Save the Children, the Red Cross and several yet.

Only ignorance can get them to believe that immigrant children with low IQ can be put into a classroom with Danish high-IQ children without feeling left out. They do not understand that this is part of the reason why some of these children in frustration radicalized and turning to Danish society in impotence. They do not see radical shift to the right as a protest against the natives continue to declare solidarity with a rapidly growing group of weak immigrants in society at the expense of their own weakness. They look than not that billions could have been used more rationally and culturally satisfying journey.

Universities have no excuse to suppress the biologically inspired behavioral research that unequivocally demonstrates that greater ethnic heterogeneity inevitably leads to more and more serious internal conflicts.

The academics still have not recognized that globalization and multiculturalism future increases the risk of extensive community damage by combining aggressive low intelligence with dirty bombs. Almost none recognize that we have already installed an ever-growing potential subversive fifth column within the country.

The taboo research shows short, that we are well into a nearly unstoppable erosion of the European countries, whose free, democratic welfare forms and passive civilization shortly torpedoed culturally, religiously and economically. Unstoppable, because the universities’ collective academic deception continued relate politicians aware of the relevant research, while they seem to think more about the party, international career, travel documents and boxer shorts than in the country, and their children’s future.

All this leaves us with a quick choice: submission, honorable repatriation or civil war. No longer like the old days with ethnically homogeneous, democratic, civilized welfare state – and failed states.

Soon fails all if we do not have time to secure European democracy, prosperity and civilization.